งานรับนักศึกษาใหม่

งานรับนักศึกษาใหม่ มีหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผน

ประสานงานกับงานแนะแนวเพื่อจัดกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมาในการวางแผนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงการรับนักศึกษา จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษาในปีถัดไป