สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หลักการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดได้มีโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ/การแข่งขันวิทยาศาสตร์ จึงเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ อีกทั้งเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

กิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างนิทรรศการและการแข่งขัน ดังนี้

 1. นิทรรศการ
  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยี" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
  • นิทรรศการบ่อล่อปลา ภูมิปัญญาชาวบ้านนราธิวาส
  • นิทรรศการ Cooking with Functional Food: Fusion food@Narathiwat
  • นิทรรศการ #Save ไลเคน
  • นิทรรศการชีวิตแมลงน้ำ
  • นิทรรศการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสร้างอาชีพ
  • นิทรรศการฟิสิกส์ประยุกต์
  • นิทรรศการมือสะอาดปลอดภัยห่างไกล Covid-19
  • นิทรรศการ Chem for Food: "อาหาร" เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ Covid-19
 2. การแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

ระยะเวลาและสถานที่

 • 18 - 20 สิงหาคม 2563
 • สถานที่: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตารางกำหนดการ

วันที่ เวลา กิจกรรม
18 - 20 ส.ค. 63 9.00 น. - 10.00 น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
10.00 - 11.30 น. รับรางวัลและชมผลงานที่ได้รับรางวัล
11.30 เป็นต้นไป เปิดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น "พระบิดแห่งเทคโนโลยี" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และนิทรรศการอื่น ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
17.00 - 18.00 น. กิจกรรมไลฟ์สดตอบคำถามจากการชมนิทรรศการออนไลน์เพื่อรับของที่ระลึก
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ
 • นิทรรศการบ่อล่อปลา ภูมิปัญญาชาวบ้านนราธิวาส
 • นิทรรศการ Cooking with Functional Food: Fusion food@Narathiwat
19 ส.ค. 63 17.00 - 18.00 น. กิจกรรมไลฟ์สดตอบคำถามจากการชมนิทรรศการออนไลน์เพื่อรับของที่ระลึก
 • นิทรรศการ #Save ไลเคน
 • นิทรรศการชีวิตแมลงน้ำ
 • นิทรรศการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสร้างอาชีพ
20 ส.ค. 63 17.00 - 18.00 น. กิจกรรมไลฟ์สดตอบคำถามจากการชมนิทรรศการออนไลน์เพื่อรับของที่ระลึก
 • นิทรรศการฟิสิกส์ประยุกต์
 • นิทรรศการมือสะอาดปลอดภัยห่างไกล Covid-19
 • นิทรรศการ Chem for Food: "อาหาร" เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ Covid-19
ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.facebook.com/ScienceTech.PNU/

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 073709030 ต่อ 3100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.