ผศ. ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ

อีเมล sutthiratana.k@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล sutthiratana.k@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ