อ. ดร.จิตติมา ชอบเอียด

อีเมล chittima.c@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.จิตติมา ชอบเอียด
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล chittima.c@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ