อ. ดร.สาฟิตรี นาแว

อีเมล safitree.n@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.สาฟิตรี นาแว
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล safitree.n@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ