ผศ. ดร.สุพจนี แสนสุข

อีเมล sansook.s@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล sansook.s@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ