อ. ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ

อีเมล ibrahim.sa@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล ibrahim.sa@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ