อ. ดร.นุรอามาลี ดีนามอ

อีเมล nuramalee.d@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.นุรอามาลี ดีนามอ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล nuramalee.d@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ