ผศ. จารุวรรณ ประดับแสง

อีเมล charuwan.p@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ประดับแสง
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล charuwan.p@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ