อ. ศิรินุช ด้วงสุข

อีเมล sirinut.d@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ศิรินุช ด้วงสุข
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล sirinut.d@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ