อ. ดร.นาริสา บินหะยีดิง

อีเมล narisa.b@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.นาริสา บินหะยีดิง
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล narisa.b@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ