ผศ. ดร.สาลูมา สมานหมาน

อีเมล saluma.s@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลูมา สมานหมาน
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล saluma.s@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ