อ. อนุสา สุวรรณวงศ์

อีเมล anusa.s@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ อนุสา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล anusa.s@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ