อ. ดร.ศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต

อีเมล supphakit.p@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล supphakit.p@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ