อ. พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

อีเมล pongpan.s@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล อาจารย์ พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
อีเมล pongpan.s@pnu.ac.th
โทรศัพท์ 073709030 ต่อ 3100
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
บทความตีพิมพ์
การประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการอื่น ๆ