ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 (Engineering Physics I)
(En_Phy1)

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

คำอธิบายรายวิชา

การวัด เวคเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง  สมบัติเชิงกลของสารและกลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  การสั่นและคลื่น