10-014-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
(คอมและการประยุกต์)

Computer and Applications

  • คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1