10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(คอมในชีวิตประจำวัน)

Computer in Daily Life

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1