10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(เทคโนคอมเบื้องต้น)

Introduction to Computer Technology

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ., อส.บ.) ชั้นปีที่ 1