ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 (Engineering Physics II)
(EnPhyII)

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

คำอธิบายรายวิชา

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้นและฟิสิกส์นิวเคลียร์