หมวดหมู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาฟิสิกส์

 • เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  คำอธิบายรายวิชา

  สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้นและฟิสิกส์นิวเคลียร์

  Guest access: ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 (Engineering Physics II)
 • เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  คำอธิบายรายวิชา

  การวัด เวคเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง  สมบัติเชิงกลของสารและกลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  การสั่นและคลื่น

  Guest access: ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 (Engineering Physics I)Self enrolment: ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 (Engineering Physics I)