ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
Published: 2023-12-07

ฉบับเต็ม

PDF

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
ผศ. ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์
PDF

บทความวิจัย

ผลของตัวเชื่อมประสานพอลิไวนิลอะซีเตตอิมัลชั่นที่มีต่อความทนทานต่อแรงกระแทกและการดูดซับน้ำของแผ่นไม้อัดจากผงต้นหญ้าแห้ง
กร ทักษพัฒนกุล, อารมณ์ ปุเต๊ะ, อนุสา สุวรรณวงศ์, สุชาดา แสงวิมาน, อาหาหมัด อารุณ และฮัสมิง สะแม
1 - 10
PDF
ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินของสารสกัดมันเทศสีม่วง
สาลูมา สมานหมาน, โซเฟีย ดือราซิงมาโมง และอิรฟัน มะแซสาอิ
11 - 21
PDF
การพัฒนาสารเคลือบกันน้ำด้วยพอลิเมอร์ P(VDF-HFP) สำหรับเคลือบบนผิวผลิตภัณฑ์กระจูด
จุรีพร ยืนนาน, ชัยภรณ์ แก้วอ่อน, อภินทร์รัตน์ ขันแกล้ว, อุไรวรรณ วันทอง และฉัตรชัย สังข์ผุด
22 - 32
PDF
ผักพื้นบ้านที่มีสารประกอบโพลีฟีนอล สารฟลาโวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระสูงในจังหวัดนราธิวาส
ภูรวินทร์ สนิท, จารุวรรณ แดงโรจน์, พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์, วรรษมน วัฑฒนายน
33 - 42
PDF
การศึกษาธรรมชาติของระดับความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง ตามกรอบทฤษฎี APOS ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นนทกร ประชุมกาเยาะมาต, จิตติมา มานะการ, โรสนี จริยะมาการ, ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์, นูรีดา อูมา
43 - 57
PDF
การเปรียบเทียบสารสกัดจากเปลือกกล้วยหินในการยับยั้งแบคทีเรีย
สุชาดา แสงวิมาน, จารุวรรณ ประดับแสง, สกาวรัตน์ เบ็นดือราแม, และณภัทร บูรพนาวิบูลย์
58 - 70
PDF

บทความวิชาการ

ปัญหาบางประการเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
นนทกร ประชุมกาเยาะมาต, โรสนี จริยะมาการ, จิตติมา มานะการ, ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์, สุรีลักษณ์ มะ
71 - 82
PDF
วารสารวิทยาศาสตร์ปรีดียาธร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
Phone: +66 (099) 4169355