ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)
Published: 2022-12-25

ฉบับเต็ม

PDF

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
ผศ. ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์
PDF

บทความวิจัย

การผลิตกระดาษจากเศษกระจูดผสมกระดาษเหลือทิ้งจากสำนักงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ, อิบรอฮีม ซาโยะ และนูรฟาราฮีน ลาเตะ
1 - 12
PDF
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบชนิดแท่ง
อุษา พันฤทธิ์ดำ, ผาณิต งามสัมฤทธิ์ และอุมาพร อาลัย
43 - 56
PDF
ผลของระยะเวลาในการชงชาสมุนไพรต่อปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพร 3 ชนิด
นุรอามาลี ดีนามอ, นาริสา บินหะยีดิง, รอฮานี ยูโซะ, นูอัยนี ปิ, ซูไรนี โต๊ะนาบอ และอภิชัย มาลีกัน
70 - 85
PDF
การตรึงสารสกัดมันเทศสีม่วงในฟิล์มยางธรรมชาติ: ศักยภาพในการประยุกต์ใช้ตรวจวัดไอออนเหล็ก
สาลูมา สมานหมาน, บีสมี หะยียูโซะ, อิรฟัน มะแซสาอิ, อนุสา สุวรรณวงศ์, อาสลัน หิเล และAmin Fatoni
86 - 100
PDF
วารสารวิทยาศาสตร์ปรีดียาธร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
Phone: +66 (099) 4169355