วารสารวิทยาศาสตร์ปรีดียาธร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Pridiyathorn Science Journal
Slider

เกี่ยวกับวารสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารที่ตีพิมพ์บทความในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสารสนเทศ รวมถึงศาสตร์การสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ออกปีละ 2 ฉบับ

26 สิงหาคม 2564

เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วารสารวิทยาศาสตร์ปรีดียาธร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
Phone: +66 (099) 4169355