เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University Journal of Science and Technology) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ตีพิมพ์ มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ตีพิมพ์ ธันวาคม)

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ตั้งแต่บัดนี้ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ทางอีเมล journal_sci[at]pnu.ac.th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหน้าบทความได้ที่เมนูส่งบทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ปรีดียาธร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
Phone: +66 (099) 4169355