ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
Published: 2022-06-06

ฉบับเต็ม

PDF

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
ผศ. ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์
PDF

บทความวิจัย

Intestinal Histology and Infiltration of Intestinal Eosinophils of the Golden Tree Snake Chrysopelea ornata (Shaw, 1802)
Lamai Thongboon, Sinlapachai Senarat, Theerakamol Pengsakul, Natthawut Charoenphon, Sansareeya Wangkulangkul, Chamnan Para, Jes Kettratad, Pisit Poolprasert, Amphornphan Palasai, Ibrahim Sayoh
1 - 9
PDF
ผลของน้ำมะพร้าวและ Benzyladenine ต่อการชักนำยอดรวมของดาวเรือง
ฟาตีเมาะ มะแซ, วาสนา มูดอ, ปิยะวรรณ หลีชาติ, มนทกานต์ พิมเสน
10 - 19
PDF
ปริมาณแคดเมียมในหมึกกล้วย หอยแครงและหอยลายที่ขายในตลาดเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
สาลูมา สมานหมาน, ฟาตีฮะห์ ยานยา, สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์, สะเราะ นิยมเดชา
40 - 51
PDF
การพัฒนาวิธีการสกัดวุ้นจากสาหร่ายสีแดง (Gracilaria fisheri) และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์จากลองกอง (Lansium domesticum Corr.)
วุฒิชัย ศรีช่วย, มาดีนา น้อยทับทิม, วรรษมน วัฑฒนายน, โรสลาวาตี โตะแอ, ขนิษฐา คงนุ่ม
52 - 67
PDF
วารสารวิทยาศาสตร์ปรีดียาธร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
Phone: +66 (099) 4169355