ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in General Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (General Science)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (General Science)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ มีทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยษสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ท้องถิ่น สังคม และโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณพิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศษสตร์ให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สังคม และโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ คิดหน่วยกิตและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต