การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในแต่ละปีคณะได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการหลายโครงการทั้งเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการแก่โรงเรียนในพื้นที่ และเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริการวิชาการ

โครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่ายสอนเสริมความรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ จัดขึ้นประมาณช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

รูปแบบการดำเนินโครงการในรูปแบบของค่าย จัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP

กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ SMP


นิทรรศการและการแข่งขัน

สัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี