ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

โครงสร้างฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงวิมาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Avatar

อาจารย์ ดร.นุรอามาลี ดีนามอ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Avatar

นางสาวรัชนี บุญเจริญ

งานบริการวิชาการ

Avatar

อาจารย์พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

หัวหน้างานบริการวิชาการ

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ประดับแสง

Avatar

อาจารย์ วิจิตรา เฉิดฉิ้ม

Avatar

นางสาวรัชนี บุญเจริญ

งานวิเทศน์สัมพันธ์

Avatar

อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข

หัวหน้างานวิเทศน์สัมพันธ์

Avatar

อาจารย์ ดร.อิบรอฮิม ซาโยะ

Avatar

อาจารย์ ดร.รวิวรรณ วัฑฒนายน

Avatar

นางสาวรัชนี บุญเจริญ

งานโครงงานนักศึกษา

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ประดับแสง

หัวหน้างานโครงงานนักศึกษา

Avatar

อาจารย์ ดร.ภูรวินทร์ สนิท

Avatar

นางสาวยัสมี สาและ

Avatar

นางสาวรัชนี บุญเจริญ

งานห้องสมุด

Avatar

อาจารย์ ดร.นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ

หัวหน้างานห้องสมุด

Avatar

นางสาวอาภรณ์ นงรัตน์

งานวารสารวิทยาศาสตร์ปรีดียาธร

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์

บรรณาธิการ

Avatar

นางสาวรัชนี บุญเจริญ

Avatar

นางสาวอาภรณ์ นงรัตน์