งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้

โดยคณะฯ ได้ออกแบบโครงการเพื่อการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ ร่วมพัฒนานักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สู่แนวทางและนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีการบริการวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่ Entrepreneurial University โดยใช้กิจกรรมการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ การสาธิตและร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ของแต่ละสาขารายวิชา และกิจกรรม Startup โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตุถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้
  2. เพื่อการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ ร่วมพัฒนานักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สู่แนวทางและนโยบายของรัฐบาล
  3. เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่ Entrepreneurial University โดยใช้กิจกรรมการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสาธิตและร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ของแต่ละสาขารายวิชา และกิจกรรม Startup โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้