คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล
อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล

คณบดี

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงวิมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงวิมาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทะเบียน

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางคอลีเยาะ ฮามิ
นางคอลีเยาะ ฮามิ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

0 7370 9030 ต่อ 3100