คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์

คณบดี

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุชาดา แสงวิมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงวิมาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสนี จริยะมาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสนี จริยะมาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทะเบียน

0 7370 9030 ต่อ 3100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางคอลีเยาะ ฮามิ
นางคอลีเยาะ ฮามิ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

0 7370 9030 ต่อ 3100