โครงสร้างฝ่ายวิชาการและทะเบียน

Avatar

ผศ. ดร.โรสนี จริยะมาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทะเบียน

งานหลักสูตรและควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอน

Avatar

ผศ. ดร.สาลูมา สมานหมาน

หัวหน้างานหลักสูตร

Avatar

อาจารย์ ดร.จิตติมา มานะการ

Avatar

อาจารย์ ดร.นนทกร ประชุมกาเยาะมาต

Avatar

นางสาวนุรฮายาตี มะเซาะ

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

งานพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

Avatar

อ. ดร.รวิวรรณ วัฑฒนายน

หัวหน้างานพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

Avatar

ผศ. ดร.นวัล บินหะยีนิยิ

Avatar

ผศ. ดร.สาลูมา สมานหมาน

Avatar

อ. ดร.มนทกานต์ พิมเสน

Avatar

อ. ดร.ตัซนีม สมวงศ์

Avatar

นางสาวนุรฮายาตี มะเซาะ

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

งานฝึกงาน/สหกิจศึกษา

Avatar

อาจารย์ ดร.อิรฟัน มะแซสาอิ

หัวหน้างานฝึกงาน/สหกิจศึกษา

Avatar

อ. ดร.ปิยะวรรณ หลีชาติ

Avatar

อ.มาดีนา น้อยทับทิม

Avatar

อ.อารมณ์ ปุเต๊ะ

Avatar

อ. ดร.นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ

Avatar

นางสาวไอนุน ยีปอง

งานแนะแนวและรับนักศึกษาใหม่

Avatar

อ. ดร.มนทกานต์ พิมเสน

หัวหน้างานแนะแนวและรับนักศึกษาใหม่

Avatar

อ. ดร.กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ

Avatar

อ. ดร.ตัซนีม สมวงศ์

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

Avatar

นางสาวนูรฮายาตี มะเซาะ

Avatar

นางสาวพรพิมล ทองอินทราช

งานบัณฑิตศึกษา

Avatar

อาจารย์ ดร.สาฟิตรี นาแว

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

Avatar

นางสาวนูรฮายาตี มะเซาะ

งานทะเบียน

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

Avatar

นางสาวนูรฮายาตี มะเซาะ