งานฝึกงาน/สหกิจ

งานการฝึกงานและสหกิจศึกษา มีบทบาทในการวางแผนการดำเนินงานด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ

จัดทำระบบและกลไกการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกาา สร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักศึกษาที่จะฝึกงาน/สหกิจศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา และดำเนินการนิเทศนักศึกษาตามสถานประกอบการต่าง ๆ