บุคลากรสายวิชาการ

สาขาชีววิทยา

สาขาจุลชีววิทยา

อาจารย์ศิรินุช ด้วงสุข
อาจารย์ศิรินุช ด้วงสุข

สาขาจุลชีววิทยา

อาจารย์วรรษมน วัฑฒนายน
อาจารย์วรรษมน วัฑฒนายน

สาขาจุลชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ตัสนีม สมวงศ์
อาจารย์ ดร.ตัสนีม สมวงศ์

สาขาจุลชีววิทยา

สาขากายวิภาคศาสตร์

อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ
อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ

สาขากายวิภาคศาสตร์

อาจารย์มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ
อาจารย์มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ

สาขากายวิภาคศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ หลีชาติ
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ หลีชาติ

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาเคมี

สาขาเภสัชวิทยา

สาขาฟิสิกส์

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์ ดร.จิตติมา ชอบเอียด
อาจารย์ ดร.จิตติมา ชอบเอียด

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นใจ สุกป่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นใจ สุกป่าน

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์อนุสา สุวรรณวงศ์
อาจารย์อนุสา สุวรรณวงศ์

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์สุรีลักษณ์ มะ
อาจารย์สุรีลักษณ์ มะ

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์ ดร.ศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์ ดร.กฤตขจร อ่อนแพง
อาจารย์ ดร.กฤตขจร อ่อนแพง

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วาริน นาราวิทย์
อาจารย์วาริน นาราวิทย์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง
อาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ