โครงสร้างสำนักงานคณบดี

Avatar

นางคอลีเยาะ ฮามิ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

งานสารบรรณ

Avatar

นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว

หัวหน้างานสารบรรณ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Avatar

นางสาวรัชตวรรณ สุวรรณคง

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานการเงิน

Avatar

นางสาววันทนี ทองสุวรรณ

หัวหน้างานการเงิน

งานบัญชี

Avatar

นางสาวเสาวภา เพ็ชรศรี

หัวหน้างานบัญชี

งานพัสดุ

Avatar

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงโรจน์

หัวหน้างานพัสดุ

Avatar

นางสาวชนิประภา วัฒนพฤกษ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Avatar

นายเปาซัน สะอิ

พนักงานขับรถ

งานการประชุม

Avatar

นางสาวเสาวภา เพ็ชรศรี

เจ้าหน้าที่งานการประชุม

Avatar

นางสาวชนิประภา วัฒนพฤกษ์

เจ้าหน้าที่งานการประชุม

งานเลขานุการ

Avatar

นางสิริวรรณ เบญจวรรณ

Avatar

นางสาวอาซียัน กูโน

งานอาคารสถานที่

Avatar

อาจารย์อารมณ์ ปุเต๊ะ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

Avatar

นายอาหาหมัด อารุณ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

Avatar

นางสาวแจ่ม พรหมพูล

แม่บ้าน

Avatar

นางสาววาสนา เพ็ชรคง

แม่บ้าน