งานพัสดุ

งานพัสดุ มีหน้าที่สำรวจ ดำเนินการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ

จัดทำทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย การจำหน่ายพัสดุ รักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน