หลักสูตรทั้งหมด

ระดับปริญญาตรี

Card image

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

 หลักสูตรปริญญาตรี
 4 ปี

รายละเอียด
Card image

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 หลักสูตรปริญญาตรี
 4 ปี

รายละเอียด
Card image

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 หลักสูตรปริญญาตรี
 4 ปี

รายละเอียด
Card image

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 หลักสูตรปริญญาตรี
 4 ปี

รายละเอียด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

Card image

สาขาวิชาชีพครู

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 1 ปีครึ่ง

รายละเอียด

ระดับบัณฑิตศึกษา

Card image

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 หลักสูตรปริญญาโท
 2 ปี

รายละเอียด

พิมพ์