ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Innovation and Technology in Culinary

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Innovation and Technology in Culinary)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Innovation and Technology in Culinary)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมอาหาร มีทักษะบริหารจัดการครัว และประกอบธุรกิจด้านอาหารถูกต้องตามหลักฮาลาลภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถและทักษะ ดังนี้

  1. ตรงต่อเวลา มีจิตบริการ สื่อสารในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ เข้าสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒธรรม
  2. มีความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ
  3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องตามทฤษฎีอาหาร หลักการประกอบอาหาร หลักโภชนาการ และหลักฮาลาล
  4. สามารถบริหารจัดการครัว และประกอบธุรกิจอาหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
  5. สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และสร้างนวัตกรรมอาหารได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาหาร
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนดนโยบายการรับวิธีการรับ กระบวนการคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต


พิมพ์