งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง สรุปจำนวนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน การลาทุกประเภท รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร บริหารเงินเดือน/ค่าตอบแทน/การประเมินบุคลากร การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการสร้างขวัญกำลังใจ

คำขอมีบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (สนอ. 01 กก.1/5)

บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองการทำงาน/เงินเดือน/ความประพฤติ

บันทึกข้อความขออนุญาตมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทน

บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ลงเวลาทำงาน

บันทึกข้อความขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา

แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

บันทึกข้อความขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ

บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (เรียนคณบดี)

แบบใบขอยกเลิกเดินทางไปราชการ (เรียนคณบดี)

บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ (เรียนอธิการบดี)

บันทึกข้อความรายงานการไปปฏิบัติหน้าที่ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยน/มอบวันอยู่เวรรักษาการณ์ ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบใบลาพักผ่อน/ป่วย/กิจส่วนตัว/คลอดบุตร

แบบใบขอยกเลิกวันลาพักผ่อน/ป่วย/กิจส่วนตัว