งานอาคารสถานที่

งานอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ในการดูแลอาคารและซ่อมบำรุงสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย

ออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จัดเตรียมสถานที่และให้บริการอาคารสถานที่ในโอกาสต่าง ๆ จัดเวรรักษาการ์ดูแลอาคารสถานที่และทรัพย์สิน