งานสารบรรณ

งานสารบรรณ มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหนังสือราชการให้เป็นระบบ รับ/ส่งหนังสือจากแหล่งต่าง ๆ และวิเคราะห์แยกประเภทหนังสือ

จัดทำทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง ทะเบียนคำสั่ง เสนอและแจกจ่ายหนังสือไปยังฝ่ายต่าง ๆ ร่างและจัดพิมพ์หนังสือราชการของฝ่ายงาน หรือหนังสือคำสั่งการไปราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร