งานการประชุม

งานการประชุม มีบทบาทในการกำหนดปฏิทนิการประชุม จัดทำวาระการประชุม

และประสานงานการประชุม จัดประชุม จัดทำรายงานการประชุมคณะ และการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ