งานบัญชี

งานบัญชี มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานบัญชีทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของกระทรวงการคลัง

ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำบัญชีทางการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ รายงานสถานะทางการเงินต่อผู้บริหาร ปฏิบัติงานรองรับงานตามนโยบายของคณะ และงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย