งานการเงิน

งานการเงิน มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามกฎหมาย

กำกับ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่น ๆ จัดเก็บเงินนำส่งเงินและรักษาเงิน รวมถึงรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ต่อผู้บริหาร