งานพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

งานพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดสมรรถนะนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้ครอบคลุมสมรรถนะของหลักสูตร มหาวิทยาลัย และที่กฏหมายกำหนด

ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วางแผนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ