งานหลักสูตร

งานหลักสูตรและควบคุมมาตรฐานการเรียนรการสอนมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม ดูแลการจัดทำหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร

ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร วางแผนจัดกิจกรรมการปรับพื้ันฐานนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพัฒนาวิชาการให้กับนักศึกษาให้มีคุณภาพตามสมรรถนะที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยกำหนด วางแผนจัดการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/แข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กำกับติดตามและดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร การนิเทศการสอน การประเมินการสอนในแต่ละภาคการศึกษาหลักสูตร