ปริญญาโท สาขาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การวิจัยด้านชีววิทยาประยกต์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตร 2 ปี รวม 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นแผน ก 1 และแผน ก 2

ข้อมูลหลักสูตร

บว.01 คำร้องทั่วไป

บว.02 คำร้องขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา

บว.03 คำร้องเสนอแผนการเรียน

บว.03-1 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน

บว.04 คำร้องขอตรวจรูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์

บว.05 คำร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

บว.05-1 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

บว.06 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ

บว.07 คำร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ทุกชั้นปี)

บว.08 คำร้องการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

บว.09 แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

บว.10 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา

บว.11 คำร้องขอสอบโครงร่าง