งานทะเบียน

งานทะเบียน มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน การโอนรายวิชาเรียน การลาพักการศึกษา การลาออก และการพ้นสภาพของนักศึกษา

รวมถึงการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ การเก็บข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลนักศึกาาก่อนจบการศึกษา จัดทำข้อมูลค่า FTES แต่ละภาคการศึกษา

คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้าหลังกำหนด (กบ.01)

คำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/ไม่ครบตามแผนการศึกษา/ลงทะเบียนเรียนซ้ำ (กบ.02)

คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กบ.03)

คำร้องขอลงทะเบียนถอนรายวิชาหลังกำหนด (กบ.04)

คำร้องขอเอกสารการศึกษา (กบ.05)

คำร้องขอลาพักการศึกษา (กบ.06)

คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (กบ.07)

คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (กบ.08)

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (กบ.09)

คำร้องขอเลื่อนสอบ (กบ.10)

คำร้องขอย้ายสาขาวิชา (กบ.11)

คำร้องขอย้ายคณะ (กบ.12)

คำร้องขอเปลี่ยนประวัติส่วนตัว (กบ.13)

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (กบ.14)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (กบ.15)

คำร้องขอลาออก (กบ.16)