งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กำกับดูแลการดำเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลแผนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา