งานแนะแนว

งานแนะแนว มีหน้าที่ในการวางแผนแนะแนวและจัดทำเอกสารและข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนว ดำเนินการแนะแนวการรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผน

จัดกิจกรรมการจัดหางาน และประชาสัมพันธ์แหล่งงาน ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากกลุ่มเจาะจง