งานแนะแนวและรับนักศึกษาใหม่

งานแนะแนวและรับนักศึกษาใหม่ มีหน้าที่ในการวางแผนแนะแนวและจัดทำเอกสารและข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนว วิเคราะห์ วางแผน ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผน

จัดกิจกรรมการจัดหางาน และประชาสัมพันธ์แหล่งงาน ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากกลุ่มเจาะจง ประสานงานกับงานแนะแนวเพื่อจัดกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมาในการวางแผนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงการรับนักศึกษา จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษาในปีถัดไป