วิเทศสัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา และดำเนินการเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงานด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาและชาวต่างประเทศที่มาเยือนคณะฯ ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและ ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ได้ไปเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเพิ่มเติม ความรู้สาขาต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งลักษณะงานได้ดังนี้

  1. ติดต่อประสานงานกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ
  2. งานความร่วมมือกับต่างประเทศ
  3. งานบริการแก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาและอาคันตุกะชาวทั้งในและ ต่างประเทศ
  4. การติดต่อประสานงานการประชุมระดับนานาชาติ
  5. งานเผยแพร่ข้อมูล ประกาศ หรือเอกสารของหน่วยงาน / องค์กรต่างประเทศ